Адже якщо через чотири-шість місяців не буде податків, щоб платити пенсії людям похилого віку і зарплати медикам, то всі інші заходи не працюватимуть. Протягом тривалого часу. Простіше кажучи — продаж резервів для утримання курсу гривні. Продаж золотовалютних резервів має негативний вплив. При зменшенні дохідності збережень населення та компанії схилятимуться в бік споживання. Такі заяви добрі для рейтингу політика в короткій перспективі.

Як здійснюється робота депутата на рівні розвитку економіки та інвестицій.

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. 2.1 Етичні правила ділової поведінки – норми належної поведінки, які забезпечують сумлінне виконання депутатських обов’язків і дотримання встановлених обмежень у своїй діяльності на основі відповідності поведінки етичним нормам. 5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення. 2.2.6. Аналізує та здійснює контроль за своєчасними розрахунками із виплати заробітної плати підприємствами громади всіх форм власності.

2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців. 13. Рішення загальних зборів є обов`язковими для виконання відповідними органами самоорганізації населення та підлягають обов`язковому розгляду посадовими особами місцевого самоврядування, до компетенції яких відносяться порушені питання, у 15–денний термін. У випадку, якщо орган чи посадова особа місцевого самоврядування не вважають за можливе врахувати рішення загальних зборів громадян, вони повинні підготувати вмотивовану заяву і передати її на розгляд міського голови, а також ініціативної групи.

На нас чекають серйозні зміни в економіці. У світі вони вже почалися і дуже скоро дійдуть до України. 4.2.1. Очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю. Усі працівники Відділу приймаються та звільняються з посад селищним головою в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними. 4.2.9. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету Сновської міської ради, пов’язані з діяльністю Відділу. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням їхніх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради, при цьому обговорення може бути проведено, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою, і вони або уповноважені ними особи мають право бути на цьому засіданні. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення. При розгляді формування структури виконавчих органів ради та змін до неї постійні комісії можуть заслуховувати інформацію заступників міського голови, керуючого справами виконкому ради, начальника фінансового управління. Діяльність депутатської групи (фракції) також припиняється у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи (фракції) чи після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу (фракцію), або строку повноважень ради відповідного скликання. Депутат має право вийти з пропозицією про включення окремих питань до порядку денного.

Захищено: Постійні депутатські комісії

Статус депутата місцевої ради визначаєтьсяКонституцією України, цим Законом та іншими законами України. Проєкти програм на розгляд ради подаються виконавчим комітетом, а співдоповіді роблять голови відповідних постійних комісій. Порядок денний та регламент роботи постійної комісії затверджується на початку засідання більшістю голосів від загального складу постійної комісії. Повноваження міського голови можуть бути https://firtka.if.ua/blog/view/optimizatsiia-biudzhetu-poradi-iaki-pratsiuiut припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Гарантії депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав депутата забезпечуються відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Пленарні засідання міської ради протоколюються. Ведення протоколу забезпечує відділ загальної, організаційної, інформаційної та кадрової роботи.

Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності

14) доповідає проекти рішень, розглянуті постійною комісією Київської міської ради, на пленарному засіданні Київської міської ради. Слухання в комісіях можуть проводитися на їх спільному засіданні, якщо питання, що пропонується для слухання, стосується функціональної спрямованості кількох постійних комісій. Постійні комісії Київської міської ради можуть організовувати круглі столи, конференції та інші заходи, проведення яких не суперечить законодавству України. Перелік постійних комісій Київської міської ради затверджується рішенням Київської міської ради. 3) у разі відкликання депутата обласної, Київської, Севастопольської міської ради – протягом 30 днів з дня отримання матеріалів. 3) у разі відкликання депутата обласної, Київської, Севастопольської міської ради – тридцять днів. 5) 400 осіб для відкликання депутата обласної, Київської, Севастопольської міської ради.

Об’єкти нерухомості комунальної власності, введені в експлуатацію з метою забезпечення конституційних прав та мінімальних соціальних потреб членів територіальної громади, використовуються за призначенням. Органи місцевого самоврядування планують фінансову діяльність суб’єктів комунальної власності з урахуванням заходів з бюджетної підтримки міських систем охорони здоров’я, освіти, культури, громадського транспорту та інших важливих напрямів соціальної сфери. У процесі підготовки бюджету наступного року органи місцевого самоврядування повинні визначати найбільш оптимальні форми поєднання механізмів рентабельного функціонування підприємств комунального сектору із соціальною політикою, що впроваджується міською владою. Комунальні підприємства мають самостійні фінансові баланси, їх рахунки не об’єднуються з бюджетними рахунками органів місцевого самоврядування. Фінанси підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, є складовою частиною її фінансової системи.

Формування депутатських груп (фракцій) та постійних комісій проводиться депутатами в пленарний та поза пленарний час. Після визнання повноважень міського голови, йому передається ведення сесії. На будинку ради постійно піднімається Державний прапор України, а під час засідань ради в сесійному залі встановлюється Державний прапор України та прапор територіальної громади. 5.1.4. Представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Відділу перед міським головою. Вносити пропозиції і поправки до проектів рішень під час розгляду їх на засіданні. Комісія здійснює попередній, поточний і наступний фінансово-економічний контроль на засадах законності, обґрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та іншими законами України.

Посвідчення помічника-консультанта депутата місцевої ради вважається недійсним і підлягає поверненню до відповідної ради по закінченню повноважень депутата місцевої ради або за його письмовим поданням. Депутат місцевої ради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питань та прийнятті рішень, що зачіпають інтереси виборців його виборчого округу чи територіальної громади, від яких його обрано. Депутат місцевої ради за дорученням ради бере участь у депутатських перевірках з питань, які належать до відання ради, здійсненні контролю за виконанням рішень ради.

Міська рада затверджує бюджет міста на кожний бюджетний період, який розпочинається з 1 січня та закінчується 31 грудня не пізніше ніж у двотижневий термін після опублікування закону про Державний бюджет України. Місцеві податки та збори (обов`язкові платежі) – це обов`язкові внески до міського бюджету, що здійснюють фізичні та юридичні особи. Міська рада затверджує положення про тендерну раду з питань розміщення міських позик, а також регламентує процеси обрання радників.

На кожному бюлетені для таємного голосування мають бути підписи голови та секретаря лічильної комісії. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються лічильною комісією за затвердженою ними формою. Одна і та ж пропозиція не може ставитись на голосування більше двох разів, крім випадків, передбачених Регламентом. Пропозиції щодо дотримання Регламенту повинні негайно ставитись на обговорення і голосування.

На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені радою. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою. 3.4.6. Сприяє залученню позабюджетних коштів для реалізації стратегічних проєктів, направлених на соціально-економічний розвиток Ніжинської міської ОТГ. Із завдань, функцій та повноважень, покладених на відділ цим Положенням. Начальник та інші посадові особи Відділу призначаються на посаду та звільняється з посади міським головою, в установленому законодавством України порядком. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
CategoryUncategorized
Logo_footer   
     © 2020 kPI's Digital | Made with love..

Follow us: